O projektu

Ispiši

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu
- Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije
- Partneri: Međimurska županija, Varaždinska županija i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Ovaj projekt ima za cilj unaprijediti kakvoću socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih sposobnosti socijalnih partnera, što se postiže s jedne strane pojačanom razmjenom iskustava sa naprednijim sustavima socijalnog dijaloga, te s druge strane novostečenim vještinama. Dodatno k tome se sam budući rad socijalnih partnera može osloniti na znanstvenu podlogu u vidu relevantnih podataka koji će biti znanstvenim istraživanjem prikupljeni s područja radnih odnosa i uvjeta i služit će kao temelj usustavljenog rada u budućnost i socijalnog dijaloga.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU
- 962.987,25 kuna

Razdoblje provedbe projekta
- od 29.03.2018. do 29.09.2019.

Analizom i planiranjem aktivnosti projekta razmatrali smo relevantne čimbenike koji će osigurati preduvjete za održivost i povezanost projektnih rezultata i ciljeva. Sve projektne aktivnosti su izrađene tijekom više radnih sastanaka s partnerima, a glavne inpute su pružile stručne službe prijavitelja i svakog pojedinog partnera. S obzirom da se lokalni kapaciteti za upravljanje ovim tipom projekta grade, te su značajno napredovali kroz to razdoblje, nužno je zadržati visoku razinu motiviranosti te pružiti strukturnu podršku. Smatramo da smo uspostavom koherentnog projektnog tima sa jasno definiranim ulogama i odgovornostima osigurali institucionalnu održivost projekta i održivost na razini donošenja odluka u lokalnoj zajednici. Institucionalna održivost osigurana je Sporazumima koje Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska te Varaždinska županija imaju s udrugama ostalih socijalnih partnera, poslodavaca i sindikata. Transfer znanja će biti osiguran i nakon što projekt bude završen u realizaciji istih ili sličnih projekata. GSV-i u svojim odnosnim županijama funkcionirat će kao mjesta širenja informacija i kao takva će i nakon ovog projekta biti trajna podrška partnerima u socijalnom dijalogu. Nositelj i partneri projekta kao jedni od sudionika tripartitnog dijaloga izravno mogu djelovat i i podržati proaktivan rad gospodarsko-socijalnih vijeća, i do sada su im pružali tehničku potporu koja će ovim projektom biti unaprijeđena, usustavljena i strateški definirana, te sustavno homogenizirana. Nadalje se treba naglasiti da se istraživačkom komponentom projekta daje znanstvena pod loga budućega rada ( prije svega u segmentu radnih odnosa i uvjeta u prerađivačkim industrijama), te će se isto dodatno nadogradi ti novim vještinama i znanjima (izučeni miritelji, nove komunikacijske vještine i znanja). U fazi implementacije svi primjenjivi ekološki standardi će biti poštovani. Posebna pažnja bit će posvećena recikliranju svog otpada proizašlog iz projektnih aktivnosti. Sve navedeno, najbolji su preduvjeti za stvaranje održivosti projektnih postignuća i nakon prestanka projekta. Provedbom projekta povećat će se broj stečenih vještina potrebnih za svladavanje prepreka u dosadašnjem radu, te će se time osnažiti postojeće kapacitete (kako administrativne, tako i stručne) i tako će se osnažiti ciljna skupina i povećati razina rada u okviru tripartitnog socijalnog dijaloga, što i je cilj projekta. Također će se nadogradit postojeće politike rada ciljane skupi ne i dobre prakse što će pomoći pri daljnjem kontinuiranom i sustavnom uočavanju, nadgledanju i procjenjivanju vođenja tripartitnog socijalnog dijaloga. Sve projektne aktivnosti su izrađene tijekom više radnih sastanaka s partnerom, a glavne inpute su pružile stručne službe i rukovodstvo svakog partnera koji su definirali ciljanu skupinu, projektne aktivnosti, potencijal ne rizike, a sve na temelju prethodnog iskustva. Projektni partneri odabrani su sukladno djelatnosti koju obavljaju u svojem dijelu tripartitnog socijalnog dijaloga, te su u sklad u sa svojim kompetencijama dali značajne inpute za planiranje projektnih aktivnosti. Tako je NSZSŠH bio logičan izbor za aktivnost i projekta koje se odnose na izmiriteljstvo, a koje će se u punom obimu provoditi i nakon projekta. Ostali partneri su prije svega u svojem nastojanju da postižu ujednačenost djelovanja na istovjetnom prostoru djelovanja doživjeli jednake, ako ne i istovjetne probleme u svojem djelovanju, te se konsenzualno došlo do formiranja ostalih projektnih aktivnosti. Svi partneri su odabrani zbog svoje stručnosti i sposobnosti, te su motivirani i spremni provoditi programe koji omogućuju ciljanoj skupini da uspješno provode aktivnosti nakon provedbe projekta u cilju unaprijeđenog tripartitnog socijalnog dijaloga. Sve navedeno najbolji su preduvjeti za stvaranje održivosti projektnih postignuća i nakon prestanka projektnog financiranja. Također će partneri nastaviti razvijati i održavati rezultate ostvarene projektom i pratiti dodatne mogućnosti financiranja u narednom razdoblju. Ovaj model unaprjeđenja rada s ciljanom skupinom moći će preuzeti i druge županije, te ostali socijalni partneri u svojim aktivnostima. Održivost projekta osigurat će se i kroz kontinuiranu provedbu cijelog programa edukacija i unapređenja vještina i u narednim godinama, ovisno o visini raspoloživosti financijskih sredstava.


strukturni fondovi esf